Kompetenz-Atlas Zirkuläre Wertschöpfung

:metabolon - Zentrum für Zirkuläre Wertschöpfung

RWTH Aachen - Dr. rer. pol. Universitätsprofessorin Grit Walther

RWTH Aachen - Dr. Ing. Universitätsprofessor Peter Georg Quicker

FH Münster - Prof. Dr. -Ing. Sabine Flamme